ALGEMENE VOORWAARDEN PATTY VIRTUAL ASSISTANT

Artikel 1 – Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt Patty Virtual Assistant, gevestigd te Woerden en
ingeschreven onder KvK-nummer 80860990, ‘opdrachtnemer’ genoemd.
1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘opdrachtgever’, wordt de
wederpartij bedoeld.
1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan
opdrachtnemer tegen betaling (een deel van) een (interim)project uitvoert voor
opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten,
facturen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van opdrachtnemer.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door
opdrachtnemer worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.
2.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. In
dit geval zal opdrachtnemer de nieuwe algemene voorwaarden aan opdrachtgever
toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe
versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor opdrachtgever nadelige gevolgen, heeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.4. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd
worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Offerte
3.1. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 21 kalenderdagen, tenzij anders
overeengekomen.
3.2. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een offerte,
indien opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3.3. Een uitgebrachte offerte geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen
4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
4.2. De prijzen die in de overeenkomst staan vermeld, zijn exclusief BTW en op basis van
een vast aantal overeengekomen uren per project. Kosten voor derden en reiskosten zijn
hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Indien opdrachtnemer een schatting
van het aantal uren dat zij denkt te besteden aan de werkzaamheden opgeeft, kunnen hier
geen rechten aan worden ontleend.
4.3. Indien opdrachtnemer op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat
moment gehanteerde prijspeil en worden op maat gemaakt voor het project van
opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft opdrachtnemer het recht om deze
prijzen te wijzigen.
4.4. Indien opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst signaleert dat zij meer
uren dan oorspronkelijk overeengekomen zal besteden aan het project, zullen partijen in
samenspraak een aanvullend aantal uren afspreken. Het voorgaande lid is hierbij van
toepassing.
4.5. Facturatie voor de uit te voeren opdracht vindt maandelijks plaats, na de voltooiing van
de overeengekomen werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Aanvullende uren
worden achteraf gefactureerd en op de factuur van de werkzaamheden voor de
eerstvolgende maand toegevoegd na een nacalculatie.
4.6. Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij
anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de
werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.
4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot (een volgende)
betaling is voldaan.
4.8. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, indien hij zijn betalingsverplichtingen niet
nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat opdrachtgever in
verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, zal wettelijke rente
verschuldigd zijn.
4.9. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is, komen alle redelijke kosten die
opdrachtnemer maakt om de vordering te innen voor opdrachtgever.
4.10. Indien opdrachtgever zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van
betaling bevindt, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct
opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking
5.1. Opdrachtgever dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst
tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
5.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.
5.3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk met de gegevens omgaan.
5.4. Indien opdrachtgever onjuiste gegevens aanlevert of deze niet tijdig aanlevert, waardoor
de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging
ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van
opdrachtgever.
5.5. Indien opdrachtgever gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers,
bestanden of software, staat zij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere
schadelijke factoren bevatten.
5.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade die ontstaat door het niet
voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij houdt daarbij,
voor zover mogelijk, rekening met de wensen en ter beschikking gestelde informatie van
opdrachtgever. Opdrachtgever kan opdrachtnemer echter niet verantwoordelijk houden voor
het niet behalen van het gewenste resultaat.
6.2. Opdrachtgever dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van
de overeenkomst aan opdrachtnemer te overhandigen.
6.3. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan opdrachtnemer om te
bepalen of de deadline haalbaar is.
6.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeengekomen werkzaamheden
uit te laten voeren door derden.
6.5. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst op locatie bij opdrachtgever plaats dient te
vinden, zal opdrachtnemer gebruik maken van de faciliteiten van opdrachtgever.
6.6. Opdrachtnemer voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet
overeenstemmen met haar professionaliteit.

Artikel 7 – Wijziging en annulering
7.1. Wanneer gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de
uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen opdrachtnemer en
opdrachtgever tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Indien de wijziging of
aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit, of beïnvloeding van
het tijdstip van voltooiing, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
7.2. Indien zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de
vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te
beëindigen. Opdrachtnemer is in dit geval geen schadevergoeding aan opdrachtgever
verschuldigd.
7.3. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, is opdrachtnemer
gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen. Annulering is kosteloos tot 7
kalenderdagen voor het aanvangen van de afgesproken werkzaamheden. Annulering
binnen 7 kalenderdagen voor de aanvang van de opdracht, resulteert in een betaling van
30% van de overeengekomen prijs voor een periode van één maand.
7.4. Indien partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, eindigt de
overeenkomst van rechtswege na afloop van de overeengekomen termijn voor de opdracht.
Wanneer opdrachtgever wenst de overeenkomst eerder op te zeggen, blijft de
betalingsverplichting tot het einde van de looptijd in stand, tenzij anders overeengekomen.
7.5. Wanneer partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten, zijn beide
partijen, gerechtigd op elk gewenst moment de overeenkomst op te zeggen, met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
7.6. Indien opdrachtgever aangeeft de uit te voeren werkzaamheden te willen verzetten,
zullen de kosten die met dit verzetten gepaard gaan doorberekend worden aan
opdrachtgever.
7.7. In het geval dat opdrachtnemer onverhoopt verhinderd is, stelt zij opdrachtgever hiervan
zo snel mogelijk op de hoogte. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in samenspraak
proberen de periode of datum van het de uit te voeren werkzaamheden te verzetten.
Wanneer dit niet mogelijk is, zorgt opdrachtnemer voor gelijkwaardige vervanging. Indien
gelijkwaardige vervanging niet mogelijk is, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. Indien opdrachtgever van dit recht gebruikmaakt, zal voor het gedeelte van de
overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, opdrachtnemer opdrachtgever
terugbetalen. Opdrachtgever heeft, wanneer deze gebruik maakt van het recht tot
ontbinding, echter geen recht op het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.

Artikel 8 – Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van
de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die opdrachtnemer of
opdrachtgever redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn
ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De
voorgaande opsomming is niet limitatief.
8.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering
van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de
overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij
anders overeengekomen.
8.3. Als opdrachtgever de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of
epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste
vorm), niet verhinderen, heeft opdrachtnemer het recht om de hiermee samenhangende
kosten door te berekenen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst,
tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.
9.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die
zijn uitgevoerd op basis van door opdrachtnemer of namens opdrachtnemer verstrekte
onjuiste of onvolledige gegevens.
9.3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming
volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever aan dient te voldoen.
9.4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor (schade die voortvloeit uit) door opdrachtgever
aangebrachte wijzigingen in door haar gemaakte documenten of andere materialen.
9.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies dat
is gegeven tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
9.6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen van derden.
9.7. Indien door opdrachtnemer opgestelde (beleids)documenten, notulen of andere
materialen schrijffouten bevatten, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor (gevolgen van)
deze verschrijvingen. Dit geldt eveneens voor verschrijvingen in (software)systemen van
opdrachtgever, zoals een online agenda. Voor andere fouten is opdrachtnemer evenmin
aansprakelijk, wanneer de handelingen of materialen waar de fouten betrekking op hebben,
zijn goedgekeurd door (een medewerker van) opdrachtgever.
9.8. Indien opdrachtgever schade aanbrengt aan materiaal dat door opdrachtnemer ter
beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtgever gehouden de
taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.
9.9. Indien opdrachtnemer een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade,
behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door
opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar
niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst
afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt. Indien de
overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, zal de schadevergoeding niet meer
bedragen dan het bedrag dat de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de
schade in rekening is gebracht, tenzij anders overeengekomen.
9.10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden die
voortvloeien uit de door opdrachtnemer uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom
10.1. Op alle door opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten of andere
materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij opdrachtnemer. Het is
opdrachtgever niet toegestaan materiaal te veelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken
of aan te leveren aan derden buiten de licentie of overeengekomen doelen.
10.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in concepten of
definitieve documenten.
10.3. Indien opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen uit dit artikel, wordt dit gezien
als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer.
10.4. Indien er sprake is van een inbreuk zoals benoemd in het voorgaande lid, zal dit
resulteren in een direct opeisbare vergoeding. Deze vergoeding bedraagt driemaal het
gebruikelijke licentietarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden
schade, en zal aan opdrachtgever kenbaar gemaakt worden door middel van een
sommatiebrief.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen
11.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst.
Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte
informatie.

Artikel 12 – Klachten
12.1. Indien opdrachtgever een klacht heeft, dient zij deze binnen 7 kalenderdagen na het
ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken.
Opdrachtnemer zal binnen 7 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk
reageren.
12.2. Indien een klacht buiten de periode van 7 kalenderdagen kenbaar wordt gemaakt, is
opdrachtnemer niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten
voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen.
12.3. Opdrachtnemer moet in de gelegenheid worden gesteld het gebrek waar de klacht op
van toepassing is te herstellen.
12.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 – Geschillenbeslechting
13.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Indien zich een geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voordoet, zullen zij
eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit
niet lukt een beroep doen op de rechter.
13.3. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet
anders verplicht.
13.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren tegenover opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.